รายงานผลการวิจัยประจำปี 2552 จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
  1. แนวทางในการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลอัตโนมัติทางโทรศัพท์ (Call Center) ของ กปภ.
  2. สำรวจความต้องการของพนักงาน กปภ. ที่เกษียณอายุ ศึกษากรณี พนักงานที่จะเกษียณอายุตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ 2552-2556
  3. โครงการศึกษาการใช้มาตรพลาสติกแทนมาตรโลหะ
  4. ทัศนคติของพนักงาน กปภ. (สุข เก่ง ดี)
  5. การสอบเลื่อนชั้นพนักงานนอกเหนือชั้นควบ
  6. สถานะภาพของแรงงานในระบบผลิต
  7. แนวทางและความเป้นไปได้ในการติดตั้งป้ายโฆษณาไฟวิ่ง (Moving Sign Board) กรณีศึกษา สนง.ป. สังกัด ปปข.1
  8. แนวทางการจ้างเอกชนผลิตน้ำประปา
  9. แนวทางการจ้างเอกชนอ่านมาตรอัตโนมัติ

กลับหน้าหลัก*****************************