บทคัดย่องานวิจัยประจำปี 2551 จำนวน 9 โครงการ ดังนี้
  1. ผลกระทบของการดำเนินโครงการสำนักงานประปาต้นแบบที่มีต่อการบริหารจัดการธุรกิจ ของสำนักงานประปาเพชรบุรี
  2. การตรวจสอบและติดตามให้บริการผู้ใช้น้ำรายใหญ่ของ กปภ. : ศึกษากรณี สำนักงานประปาประจวบคีรีขันธ์
  3. การสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการประปาและผู้อำนวยการกองของกปภ.ที่มีต่อ การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีกับการขยายผลลัพธ์ของคุณค่าทางธุรกิจของกปภ.
  4. โครงการสำรวจและศึกษา SWOT ของ สำนักงานประปาของกปภ.
  5. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานประปาต้นแบบของ กปภ
  6. สาเหตุที่ประชาชนไม่นิยมดื่มน้ำประปาดื่มได้ของ กปภ.มากเท่าที่ควร : ศึกษากรณี สนง. ป.บ้านโป่ง และ สนง.ป.สมุทรสงคราม
  7. การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจน้ำดื่ม RO บรรจุขวดของการประปาส่วนภูมิภาค บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎ์ธานี
  8. เปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำ กปภ. และ กปน.
  9. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานประปา

กลับหน้าหลัก*****************************