บทคัดย่องานวิจัยประจำปี 2550 จำนวน 7 โครงการ ดังนี้
  1. การให้เอกชนบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า
  2. การให้เอกชนบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ
  3. ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจประปาของสำนักงานประปาที่ได้รับรางวัลประปาดีเด่น กรณีศึกษา สำนักงานประปาชลบุรี
  4. แนวทางในการนำมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช้ใน กปภ.
  5. การนำระบบ New Modern Branch Office (NMBO) มาใช้ในการจัดการธุรกิจในสำนักงานประปาสาขาของ กปน.: ศึกษาเปรียบเทียบกับโครงการสำนักงานประปาต้นแบบของ กปภ.
  6. ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำที่มีต่อการให้บริการช่องทางการชำระเงินค่าน้ำประปาของ กปภ. นอกเหนือไปจากการชำระเงินที่สำนักงานประปา
  7. ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล กปภ. ระยะที่ 2

กลับหน้าหลัก*****************************