บทคัดย่องานวิจัยประจำปี 2549 จำนวน 6 โครงการ ดังนี้
  1. เรื่อง ความคุ้มค่าทางการเงินของการนำระบบเครื่องอ่านมาตรอัตโนมัติ (Hand-Held) มาใช้ในการอ่านมาตร กรณีศึกษาสำนักงานประปาขอนแก่นและสำนักงานประปาลพบุรี
  2. เรื่องผลดี ผลเสียของการนำระบบ New Modern Branch Office (NMBO) มาใช้ในการจัดการธุรกิจในสำนักงานประปาของการประปานครหลวง
  3. เรื่อง การว่างจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปาของ กปภ.
  4. เรื่อง การว่าจ้างเอกชนบริหาร และจัดการลดน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายของ กปภ.
  5. เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคการทำงานของสำนักงานประปาในพื้นที่โครงการน้ำประปาดื่มได้ของ กปภ.
  6. เรื่อง ความเป็นไปได้ในการให้บริการโฆษณาธุรกิจหลังใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ค่าน้ำประปาของ กปภ.

กลับหน้าหลัก*****************************