งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2548

เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการประปาที่มีต่อการดำเนินงานควบคุมน้ำสูญเสีย ของ กปภ. (โดย งานวิจัยเชิงเทคนิค กวธ.)

 

บทคัดย่อ

 

โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการประปาที่มีต่อการดำเนินงานควบคุมน้ำ สูญเสียของ กปภ. มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียขององค์กร อย่างยั่งยืนและ ตรง ประเด็นของสาเหตุแห่งปัญหา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ 2. เป็นแนวทางในการวางแผน และ กำหนดนโยบายให้เกิดความเหมาะสมอย่างสอดคล้อง ทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านบริหารจัดการและด้านวัฒนธรรมองค์กร วิธีวิจัยใช้วิธีการสำรวจทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้จัดการประปาของ กปภ. ทั้ง 225 แห่ง

 

ผลการสำรวจ พบว่า มีประเด็นต่างๆที่ควรปรับปรุงในการดำเนินงานลดน้ำสูญเสีย เช่น การจัดเก็บข้อมูลของแผนที่แนวท่อการจ่ายน้ำ รวมทั้งข้อมูลการซ่อมท่อ การพัฒนาบุคลากรและเครื่องจักรที่ใช้ในงาน การจัดสรรงบฯ และการจัดลำดับความสำคัญของงาน เป็นต้น

 

ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ กปภ. ดำเนินการต่างๆเหล่านี้ เช่น 1. กำหนดเป้าหมายการควบคุมน้ำสูญเสียอย่างบูรณาการ ทั้งในระยะสั้น/กลาง/ยาว และ 2. ให้กำหนดผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงกัน สำหรับงานภาคสนามทางด้านวิศวกรรมด้านข้อมูลปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายการควบคุมน้ำสูญเสียในระบบจำหน่ายอย่างบูรณาการ ฯลฯ.