งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2548

เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการประปาที่มีต่อ การจ้างเอกชนเข้ามาดำเนินการในระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ. (โดย งานวิจัยเชิงเทคนิค กวธ.)

 

บทคัดย่อ

 

การสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการประปาที่มีต่อการจ้างเอกชนเข้ามาดำเนินการในระบบผลิตน้ำ ประปาของ กปภ. มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของหน่ายงานระบบผลิต กับเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน จากมุมมองของ ผจก.ป. 2. เป็นแนวทางในการ Outsourcing ส่วนที่เป็นแกนหลักธุรกิจของ กปภ. และ 3. นำข้อมูลที่สำรวจได้มาใช้ วางแผนและกำหนดนโยบาย ให้เกิดความเหมาะสมอย่างสอดคล้องทั้งทางด้านวิศวกรรมด้านข้อมูล สารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและด้านวัฒนธรรมองค์กร ใช้วิธีการสำรวจเชิงปริมาณ ( Quantitative Approach ) จากข้อมูลปฐมภูมิ( Primary data ) ที่ได้จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้จัดการประปาของ กปภ. ทั้ง 225 แห่ง

 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้จัดการประปาส่วนใหญ่ เชื่อว่า สำนักงานประปาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น ปัญหาปริมาณและคุณภาพน้ำดิบ ปัญหาการควบคุมระบบผลิตและจ่ายน้ำ ปัญหาการจัดเตรียมสารเคมี และปัญหาการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบผลิตและจำหน่ายน้ำ เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้จัดการส่วนใหญ่ ไม่ต้องการให้มีการ Outsourcing ระบบผลิตน้ำของ กปภ. เนื่องจาก เชื่อว่า กปภ. ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการเรื่องนี้ได้เอง

 

ผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้ กปภ. ดำเนินการในประเด็นเหล่านี้ คือ 1. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งน้ำดิบ ของ สนง.ป. ทั้ง 225 แห่ง ในแง่ของปริมาณและคุณภาพน้ำ ตลอดทั้งปี 2. บริหารจัดการระบบผลิตอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความสำคัญของข้อมูลในทุกองค์ประกอบ ทั้งนี้ ไม่ว่า กปภ. ดำเนินการเองหรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการ และ 3. มีแผนงานที่ชัดเจนในด้านการลงทุนการใช้เทคโนโลยีในระบบผลิต โดยกำหนดลำดับความสำคัญของประปาเป้าหมาย ฯลฯ