งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2548

เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการประปาที่มีต่อการบริหารจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติ ในระบบผลิต (โดย งานวิจัยเชิงเทคนิค กวธ.)

บทคัดย่อ

 

การสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการประปา ที่มีต่อการบริหารจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติในระบบผลิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา การบริหารและการจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติฯ อย่างยั่งยืน และตรงประเด็น ของสาเหตุแห่งปัญหาทั้งในปัจจุบันและอนาคต และ 2. นำข้อมูล ที่สำรวจได้มาใช้วางแผนและกำหนดนโยบายให้เกิดความเหมาะสมอย่างสอดคล้องทั้งทางด้าน วิศวกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและด้านวัฒนธรรมองค์กร วิธีการศึกษาใช้วิธีการสำรวจเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) จากข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) ที่ได้จากการส่งแบบสอบถามไปยังผู้จัดการประปาของ กปภ. ทั้ง 225 แห่ง

 

ผลการศึกษา พบว่า พนักงานผลิตน้ำประปาส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบฯ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบควบคุมอัตโนมัติฯ อย่างไรก็ตาม การติดตั้งระบบดังกล่าว ช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของ กปภ. และทำให้ กปภ.สามารถบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาได้ดีขึ้น สำหรับการโยกย้ายหน้าที่ของพนักงานผลิตน้ำประปา มีผลกระทบต่อการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ

 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อ กปภ. ดังนี้ คือ

1. การบริหารจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติฯ ที่ใช้ในงานผลิตน้ำประปา จะต้องมีการกำหนด นโยบายที่ชัดเจน ทั้งทางด้านวิศวกรรมและทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการเชื่อมต่อสำหรับการบูรณาการผลลัพธ์ต่างๆ รวมทั้งการใช้ SWOT Analysis เพื่อปรับกลยุทธ์ องค์ประกอบของการ บริหารจัดการภายในองค์กร ที่รองรับการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น โครงสร้างของกลไก กระบวนการ กฎ ระเบียบ งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการภายนอกองค์กรที่สนับสนุนความสำเร็จร่วมกันจากการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชน ผู้รับจ้างและ Suppliers คู่แข่ง เป็นต้น 2. มุ่งเน้นผลลัพธ์รอง (ข้อมูล) ให้มีความสำคัญเทียบเท่ากับผลลัพธ์หลัก (การลดค่าใช้จ่าย จากการใช้และบำรุงรักษาระบบควบคุมอัตโนมัติ) เพื่อลดความเสี่ยงขององค์กรในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการสนับสนุนวัฒนธรรมการทำงานกับข้อมูลที่แท้จริง และ 3. ประเมินผล ศึกษา วิจัย ความล้มเหลวกับ ความสำเร็จในเรื่องการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ในงานผลิตน้ำประปาทั้งขององค์กรเอง หรือของหน่วยงาน อื่น เพื่อปรับเปลี่ยน การเรียนรู้ขององค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ฯลฯ