งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2548

เรื่อง "เปรียบเทียบหลักการวิเคราะห์โครงการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา"

(โดย งานวิเคราะห์วิจัยเชิงสังคม)

 

บทคัดย่อ

 

 

การศึกษาเปรียบเทียบหลักการวิเคราะห์โครงการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปา มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาค และ 2. เพื่อเปรียบเทียบการวิเคราะห์โครงการลงทุนของอุตสาหกรรมผลิตน้ำประปาของ กปภ. กปน. และจากการวิเคราะห์โครงการของ ม.ธรรมศาสาตร์ ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research)

 

ผลการศึกษา พบว่า สำหรับ ผลประโยชน์ทางตรง ของโครงการฯ การวิเคราะห์ของ ม.ธรรมศาสตร์ แตกต่างจากของ กปภ. และ กปน. ในแง่ของรายได้จากการขายน้ำ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากน้ำใช้และการดื่มน้ำ รวมทั้ง การประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน ส่วน ผลประโยชน์ทางอ้อม ทั้ง 3 องค์กร มีความแตกต่างกันในประเด็น การประหยัดค่ารักษาพยาบาลและเดินทาง รวมทั้งจากการซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุด

 

นอกจากนั้นยังพบว่า สำหรับ ต้นทุนของโครงการฯ(ทางตรง) ทั้ง 3 องค์กร มีผลการวิเคราะห์เหมือนกันในแง่ของ วงเงินลงทุนของโครงการ ทรัพย์สินเดิมที่นำไปใช้ประโยชน์ และต้นทุนในการผลิตน้ำประปา ส่วน ต้นทุนของโครงการการ(ทางอ้อม) มีผลการวิเคราะห์ต่างกันในแง่ของ ต้นทุนการบำบัดน้ำเสีย และมูลค่าความสูญเสียของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น ในการเก็บกักน้ำมาใช้ผลิตน้ำประปา

 

ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะว่า การวิเคราะห์โครงการฯ ควรได้มีการศึกษาเชิงเจาะลึกกับพื้นที่จริง เพื่อที่จะได้ข้อมูลผลประโยชน์และต้นทุนทางอ้อมอย่างแท้จริง ซึ่งแต่ละพื้นที่โครงการไม่เหมือนกัน ทำให้การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนทางอ้อมของโครงการมีความแตกต่างกัน