งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2548

เรื่อง " ข้อดี ข้อเสียของการใช้เครื่อง Hand-Held ในความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอ่านมาตรวัดน้ำ

ของสำนักงานประปาลพบุรี " (โดย งานวิจัยพัฒนาธุรกิจ กวธ.)

 

บทคัดย่อ

 

งานศึกษานี้ สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้เครื่องอ่านมาตรอัตโนมัติ ( Hand-held ) และเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ในการอ่านมาตรของพนักงานอ่านมาตรของสำนักงานประปาลพบุรี ใช้วิธีศึกษาเชิง ปริมาณ ( Quantitative) ควบคู่กับการศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative) กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ประกอบด้วยพนักงานอ่านมาตรของสำนักงานประปาลพบุรีทั้งหมด จำนวน 11 คน

 

ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบัน พนักงานอ่านมาตรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว

ขึ้นและมากขึ้น และสามารถลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานได้ โดยมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่อง Hand-held และเครื่องพิมพ์ฯ เป็นอย่างดี แต่ยังไม่มีความรู้ในด้านเทคนิคในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่อง Hand - held และเครื่องพิมพ์ฯ ที่ดีพอ อย่างไรก็ตาม พนักงานฯ ส่วนใหญ่เห็นว่าเครื่อง Hand - held และเครื่องพิมพ์ฯ มีความเหมาะสมในด้านความง่ายในการใช้งาน ความสะดวกในการใช้งาน ความทนทานและความจุใบแจ้งหนี้ของเครื่องพิมพ์ฯ แต่ทั้งนี้ยังคงต้องการให้มีการปรับปรุง Hand - held และเครื่องพิมพ์ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้ (1) แก้ไขย้ายมิเตอร์ของผู้ใช้น้ำที่ตั้งอยู่ในบริเวณรั้วบ้าน หรือจม

อยู่ในดินหรือปูนออกมานอกรั้ว และจัดหากล่องใส่ใบแจ้งหนี้ให้สำหรับบ้านที่ยังไม่มี (2) ควรพัฒนาระบบของเครื่องอย่างต่อเนื่องและเอื้อประโยชน์ต่อ กปภ. สูงสุด ตลอดจนจัดหาเครื่องที่มีคุณภาพดี ราคาถูกมาใช้งาน (3) เร่งรัด หามาตรการการชำระค่าน้ำให้มากขึ้น (4) อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับภารกิจ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของ กปภ. ให้กับพนักงานอ่านมาตรให้มากขึ้น เนื่องจากว่าจ้างจากบุคคลภายนอก (5) ควรศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการนำเครื่อง Hand - held และเครื่องพิมพ์ฯ มาใช้งาน และ (6) ควรประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจ และภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่อง