งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2548

เรื่อง "ความพึงพอใจการอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่อง Hand-Held และวิธีการชำระค่าน้ำ

ของผู้ใช้น้ำของสำนักงานประปาขอนแก่น " (โดย งานวิจัยพัฒนาธุรกิจ กวธ.)

 

บทคัดย่อ

 

งานศึกษาความพึงพอใจการอ่านมาตรด้วยเครื่อง Hand-held พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และวิธีการชำระค่าน้ำ ของผู้ใช้น้ำของสำนักงานประปาขอนแก่น ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ( Quantitative) กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ประกอบด้วยผู้ใช้น้ำของ สนง.ป.ขอนแก่น จำนวน 354 ราย

 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่มีความพึงพอใจการอ่านมาตรด้วย Hand-held พร้อม

พิมพ์ใบแจ้งหนี้ เนื่องจากเห็นว่ามีความสะดวกรวดเร็วดี สามารถทราบค่าใช้จ่าย (ค่าน้ำ) ได้ทันที และ ตรวจสอบหน่วยน้ำขึ้นได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ผู้ใช้น้ำย ั งพึงพอใจต่อวิธีการชำระค่าน้ำที่เป็นอยู่ใน ปัจจุบัน เพราะ ได้รับความสะดวก และการบริการที่ดีจากพนักงาน กปภ. แต่ในอนาคต มีแนวโน้มจะเปลี่ยนมาเป็นชำระผ่านตัวแทน เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส เพิ่มมากขึ้น เพราะร้านสะดวกซื้อประเภทนี้ กำลังขยายตัวในบริเวณชุมชนที่อยู่ห่างตัวเมืองออกไป

 

ผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้ กปภ. ดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ (1) พิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้น้ำสามารถชำระเงินค่าน้ำผ่านตัวแทนได้ (2) จัดหากล่องใส่ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ เพื่อจะได้ไม่ตกหล่นสูญหาย (3) จัดทำวารสารข่าวประชาสัมพันธ์และแผนงานการบำรุงรักษาประจำปีที่กระทบต่อผู้ใช้น้ำ (4) ตรวจสอบท่อเมนส่งน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีการแตกรั่วไหลอยู่เสมอ เนื่องจากใช้งานมานาน และ (5) ซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่วโดยรวดเร็ว เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้น้ำ