งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2548

เรื่อง " ข้อดี ข้อเสียของการใช้เครื่อง Hand-Held ในความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานอ่านมาตรวัดน้ำ ของสำนักงานประปาขอนแก่น " (โดย งานวิจัยพัฒนาธุรกิจ กวธ.)

 

บทคัดย่อ

 

งานศึกษานี้ สำรวจ ข้อดี-ข้อเสีย ของเครื่องอ่านมาตรอัตโนมัติ ( Hand-held ) และ เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ในความคิดเห็นของพนักงานอ่านมาตรของสำนักงานประปาขอนแก่น ใช้ วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ( Quantitative) ควบคู่กับการศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative) กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ประกอบด้วยพนักงานอ่านมาตรของสำนักงานประปาขอนแก่นทั้งหมด จำนวน 13 คน

 

ผลการศึกษาพบว่า ในปัจจุบัน พนักงานอ่านมาตรส่วนใหญ่ทำงานได้มากขึ้นและเร็วขึ้น และมีความเข้าใจ ดี ในการใช้เครื่อง Hand-held และเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ อย่างไรก็ตาม พนักงานฯเหล่านี้เคยมีปัญหาในการใช้เครื่องทั้ง 2 ประเภท และมีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว แต่มีความเห็นว่า ทั้งเครื่อง Hand-held และเครื่องพิมพ์ฯ มีความเหมาะสมในแง่ของขนาด น้ำหนัก ความทนทาน ความสะดวกในการใช้งาน ระยะเวลาที่ใช้งานได้ต่อเนื่อง ฯลฯ แต่ทั้งนี้ ก็ยังต้องการให้มีการปรับปรุงทั้ง Hand-held และเครื่องพิมพ์ต่อไป เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ผู้ศึกษาขอเสนอแนะให้ (1) ควรจัดหาเครื่อง Hand-held และเครื่องพิมพ์ฯ ที่มีขนาดกะทัดรัด และราคาปานกลาง (2) ควรพัฒนาโปรแกรมอ่านมาตรให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกัน (3) ควรมีการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ว่ามีความคุ้มทุนในการใช้เครื่องหรือไม่ (4) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการอ่านมาตรด้วยเครื่อง Hand-held ที่ใช้คนของกปภ. เองและการว่าจ้างบริษัทเอกชนอ่าน (5) ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อถือในหมู่ผู้ใช้น้ำ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ. และ (6) ควรให้มีการศึกษาอบรมพนักงานอ่านมาตรเพื่อให้มีความรู้เพียงพอในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Hand-held และเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง