งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2548

เรื่อง " ความแตกต่างทางกายภาพของชุมชนที่ใช้น้ำประปาของ กปภ. และชุมชนที่ยังไม่มีน้ำประปา ของ กปภ. ใช้ " ศึกษากรณีชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การประปาหนองคาย

(โดย งานวิจัยพัฒนาธุรกิจ กวธ.)

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาเรื่องความแตกต่างทางกายภาพของชุมชนที่ใช้น้ำประปาของ กปภ. และชุมชนที่ยังไม่มี

น้ำประปาของ กปภ. ใช้ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความแตกต่างเกี่ยวกับลักษณะการใช้น้ำ รวมทั้งวิเคราะห์ความต้องการใช้น้ำประปาของ กปภ. ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้น้ำประปาของ กปภ. ในอนาคตของผู้ใช้น้ำของทั้งสองชุมชน วิธีวิจัยใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เอง

 

จากผลการศึกษา สรุปได้ว่า ในภาพรวมของประชากรที่ใช้น้ำประปาของ กปภ. ส่วนใหญ่จะมีคุณภาพชีวิตและสุขลักษณะที่ดีจากการใช้น้ำประปาของ กปภ. และมีความพอใจในเชิงประสิทธิภาพของการดำเนินงานและคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. โดยทั้งหมดยังคงมีความต้องการใช้น้ำประปาของ กปภ. ต่อไป และต้องการดื่มน้ำประปาได้ทันทีจากก๊อกน้ำ โดยไม่ต้องทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ส่วนประชากรบางส่วนที่อยู่ในเขตจำหน่ายน้ำประปาของ กปภ. แต่ยังไม่ได้ใช้น้ำประปาของ กปภ. เนื่องจากอาศัยอยู่ในฝั่งตรงข้ามแนวถนนที่มีการวางท่อจ่ายน้ำ ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอใช้น้ำค่อนข้างสูง ขอให้ กปภ. ช่วยเหลือหรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวและให้ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอใช้น้ำประปา ด้วย ส่วนในภาพรวมของประชากรที่ยังไม่มีน้ำประปาของ กปภ. ใช้ (ใช้ประปาหมู่บ้านหรือน้ำบาดาล/บ่อน้ำตื้น) จะมีปัญหาในเรื่องความดันน้ำในเส้นท่อที่ค่อนข้างต่ำ และคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานที่ดีพอ โดยส่วนใหญ่มีความต้องการใช้น้ำประปาของ กปภ. ในอนาคต และมีความประสงค์ให้ กปภ. ขยายเขตการ จ่ายน้ำไปยังพื้นที่ที่อาศัยของตน สำหรับด้านปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดการใช้น้ำของกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง ชุมชน ยังคงให้ความสำคัญกับความสะอาด ความปลอดภัย มีปริมาณน้ำที่เพียงพอ ราคาถูก แรงดันน้ำที่เพียงพอ เป็นอันดับต้นๆ