งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2547

เรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อระบบไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ของ กปภ .

(โดย งานวิเคราะห์วิจัยเชิงสังคม กวธ.)

 

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้ทำการศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน กปภ.จำนวน 574 คน ที่มีต่อระบบไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ของการประปาส่วนภูมิภาค ( กปภ .) ซึ่ง กปภ.ได้ทำการติดตั้งตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2547 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบสำรวจเชิงปฎิบัติการ (Action Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย

 

ผลการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการนำระบบ Internet แบบองค์กรมาใช้ และเห็นว่า Internet แบบองค์กรสามารถควบคุมการใช้งานและป้องกันไวรัสได้ดีกว่าแบบ Package และยังคุ้มค่าอีกด้วย นอกจากนั้นระบบนี้ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพแก่ กปภ.ในด้านต่าง ๆ คือ 1.) สะดวกในการควบคุมการทำงานด้านการติดต่อสื่อสารข้อมูลใน กปภ . ให้เป็นระบบเดียวกัน 2.) ช่วยประหยัดระยะเวลาในการส่ง - รับข้อมูล 3) ช่วยลดต้นทุนด้านบุคคลและค่าใช้จ่ายทางด้านเอกสาร 4.) ทำให้พนักงานสามารถทราบการเคลื่อนไหวของ กปภ . ได้รวดเร็วพร้อมกันทั้งองค์กร และทันเหตุการณ์ 5.) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กปภ . ในการติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานภายนอก 6.) เป็นสื่อกลางในการสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับผู้ใช้น้ำของ กปภ . โดยตรง และ 7.) ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลออกมาใช้เพื่อการตัดสินใจทางการบริหารได้ทันที สะดวก เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์