งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2547

เรื่อง การจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจ ที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน

(โดย งานวิเคราะห์วิจัยเชิงสังคม กวธ.)

 

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว 5 แห่ง คือ บริษัท กสท . โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน ) บริษัทไปรษณีย์ จำกัด บริษัท ทศท . คอเปอรเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) บริษัท ทอท . จำกัด ( มหาชน ) และ บริษัท ปตท . จำกัด ( มหาชน ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่ารัฐวิสาหกิจทั้ง 5 แห่งดังกล่าว มีการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหลังแปลงสภาพแล้ว เป็นรูปแบบใด วิธีการวิจัยใช้วิธีศึกษาเชิงคุณภาพ

 

ผลการวิจัยพบว่า รัฐวิสาหกิจทั้ง 5 แห่ง ที่ได้ทำการแปลงสภาพแล้วมีการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานที่โอนไปก่อนการแปลงสภาพ ให้ใช้หลักเกณฑ์ข้อบังคับตามเดิม หรือไม่น้อย ไปกว่าเดิม ถ้าหากรัฐวิสาหกิจใดที่แปลงสภาพเป็นบริษัทแล้วต้องการปรับเปลี่ยนสวัสดิการค่ารักษา พยาบาลให้พนักงานเพิ่มขึ้น จะต้องดูผลประกอบการของบริษัทโดยการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า รัฐวิสาหกิจที่แปรสภาพแล้วทั้ง 5 แห่งข้างต้น ควรประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบถึงการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลหลังการแปลงสภาพแล้ว และควรให้พนักงานเก่าที่ โอนก่อนแปลงสภาพยังคงได้รับสวัสดิการเท่าเดิม หรือไม่น้อยไปกว่าเดิม เพื่อลดความกังวลใจของพนักงาน และเกิดความรู้สึกมั่นคงในการทำงานในองค์กรต่อไป