งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2547

เรื่อง " การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำก่อน และหลังการปรับปรุงขยายระบบประปา

กุมภวาปี จ . อุดรธานี " (ว่าจ้างสถาบันวิจัยฯ ม.ธรรมศาสตร์ วิจัย)

 

บทคัดย่อ

 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำก่อนและหลังการปรับปรุงขยายระบบประปา กุมภวาปี จ . อุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์โครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์หลังสิ้นสุดการปรับปรุงขยายระบบประปาสำนักงานประปากุมภวาปี และเพื่อสำรวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำ ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Analysis ) กลุ่มตัวอย่างแยกตามประเภทผู้ใช้น้ำ มีจำนวนตัวอย่างรวมทั้งหมด 400 ตัวอย่าง คือ ประเภทที่อยู่อาศัย จำนวน 291 ตัวอย่าง ประเภทราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 84 ตัวอย่าง และประเภทรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 25 ตัวอย่าง

 

ผลการวิจัยมีดังนี้

การประเมินผลโครงการด้านการเงิน จากการศึกษา พบว่าโครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่า ทางด้านการเงินโดยมีค่า NPV - 8.66 ล้านบาท และ B/C ratio 0.91 เนื่องจากโครงการมีต้นทุนด้านบุคลากรและวัสดุ การผลิตอยู่ในสัดส่วนสูง แม้ว่าการดำเนินโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาในครั้งนี้จะช่วยลดต้นทุน วัสดุการผลิตและลดอัตราการสูญเสียน้ำก็ตาม ดังนั้นสำนักงานประปาจะต้องเร่งเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณการจำหน่ายน้ำซึ่งจะเป็นการทำให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยลดลง

การประเมินผลโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากการศึกษา พบว่าโครงการปรับปรุงระบบประปามีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ระยะเวลา 20 ปี โดยใช้อัตราคิดลด 12% ซึ่งเป็นอัตราที่ธนาคารโลกใช้วิเคราะห์โครงการลงทุนด้านสาธารณูปโภคในประเทศกำลังพัฒนา ผลการศึกษาพบว่าค่า NPV เท่ากับ 6.03 ล้านบาท EIRR เท่ากับ 14.38% B/C ratio มีค่า 1.03 ความคุ้มค่าของโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งมาจากโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา ทำให้ประชาชนสามารถประหยัดเงินที่ต้องไปซื้อน้ำจากแหล่งน้ำอื่นหรือจากเอกชนในราคาแพง

ด้านสังคม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า หลังจากมีการปรับปรุงขยายระบบประปา ฯ แล้วรายจ่ายค่าน้ำประปาสูงขึ้น แต่กลุ่มตัวอย่างกว่าร้อยละ 60 ยอมรับได้ ให้เหตุผลว่ารายจ่ายค่าน้ำประปา เหมาะสมกับการใช้น้ำ สำหรับราคาค่าน้ำประปาที่จำหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่อยู่อาศัย ประเภท ราชการ ธุรกิจขนาดเล็ก ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม แต่ผู้ใช้น้ำประเภทรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมกว่าร้อยละ 56 มีความเห็นว่ายังไม่เหมาะสม แต่หาก กปภ . ไม่ส่งน้ำประปาให้ ผู้ใช้น้ำจะต้องซื้อน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคเองจากแหล่งอื่น ซึ่งมีคุณภาพน้ำ แตกต่างกันตามราคาที่ซื้อ