งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2547

เรื่อง " แนวโน้มความต้องการใช้น้ำประปาของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจำหน่ายน้ำของการประปาปทุมธานี-รังสิต และผลกระทบต่อรายได้ของ กปภ. " (โดย งานพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กวธ.)

 

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้เป็นผลของการพยายามศึกษา แนวโน้มความต้องการใช้น้ำประปาของโรงงาน

อุตสาหกรรม ในเขตจำหน่ายน้ำของประปาปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี และผลกระทบต่อรายได้ของ กปภ.วิธีการวิจัย ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ ( Quantitative) ควบคู่กับการศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative) กลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 167 โรงงาน

 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาของ กปภ.ในปัจจุบัน และคิดว่าน้ำประปามีคุณภาพดี ส่วนเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างยังคงใช้น้ำบาดาลในการดำเนินธุรกิจ คือ น้ำประปาไม่เหมาะสมในการใช้ผลิตสินค้า และเส้นท่อประปาไม่ผ่านโรงงาน สำหรับรายได้ที่ กปภ.จะได้รับเพิ่ม หากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีท่อประปาผ่าน เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาแทนน้ำบาดาล คิดเป็นจำนวนเงินเดือนละประมาณ 47 ล้านบาท

 

ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ (1) กปภ.เร่งรัดให้ธุรกิจอุตสาหกรรมกว่า 300 แห่ง และหน่วยงานของรัฐจำนวน 42 รายในจังหวัดปทุมธานี ที่มีท่อประปาผ่านแล้ว เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาแทนน้ำบาดาล (2) กปภ. ควรเตรียมความพร้อมทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของน้ำประปา ในกรณีที่ธุรกิจอุตสาหกรรมกว่า 300 แห่ง และหน่วยงานของรัฐจำนวน 42 ราย ในข้อ1 และโรงงานอื่นๆในจังหวัดปทุมธานี ที่ใช้น้ำบาดาล เปลี่ยนมาใช้น้ำประปา และ (3) กปภ.ควรหามาตรการรองรับในกรณีที่บริษัท นวนคร ยกเลิกการซื้อน้ำจาก กปภ.ในอนาคต ซึ่งจะทำให้ กปภ.สูญเสียรายได้ประมาณปีละ 134 ล้านบาท