งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2547

เรื่อง " การดำเนินการจัดเก็บรายได้ของการประปาส่วนภูมิภาค ศึกษากรณีประปารังสิต

จังหวัดปทุมธานี " (โดย งานพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กวธ.)

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการดำเนินการจัดเก็บรายได้ ของสำนักงานประปารังสิต

จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานจัดเก็บรายได้ของการประปา ส่วนภูมิภาคในภาพรวม โดยเน้นการศึกษาด้านการจัดการเก็บและรับเงินเป็นสำคัญ วิธีการวิจัย ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ ( Qualitative)

 

ผลการวิจัยพบว่า ในปัจจุบัน สำนักงานประปารังสิต ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชน ทำการอ่านและบันทึกข้อมูลมาตรวัดน้ำ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา รวมทั้งเป็นตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา แทนการให้พนักงานของการประปารังสิต ดำเนินการเองในทุกขั้นตอนดังในอดีต ซึ่งปรากฏว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก เนื่องจากสามารถเก็บเงินค่าน้ำได้รวดเร็วกว่า ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าพาหนะในการเดินทางไปชำระค่าน้ำเอง ส่งผลให้บิลค้างชำระลดลงเป็นอย่างมาก

 

ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ (1) กปภ.ควรแนะนำให้สำนักงานประปาอื่นๆ ของ กปภ. ที่ยัง ดำเนินการจัดเก็บรายได้เอง พิจารณาว่าจ้างให้บริษัทเอกชนดำเนินการจัดเก็บรายได้แทน โดยเฉพาะ สำนักงานประปาขนาดใหญ่ ที่มีผู้ใช้น้ำเป็นจำนวนมาก (2) กปภ. ควรจัดสัมนาหรือประชุมเชิงปฎิบัติการ สำหรับ ผู้จัดการประปาทั่วประเทศ เพื่อให้ทราบข้อดีข้อเสียของการว่าจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดเก็บรายได้ และ (3) กปภ.และสำนักงานประปา ควรทำการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นและอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับวิธีการชำระค่าน้ำว่าสามารถทำได้หลายวิธี เพื่อให้ลูกค้าทราบทางเลือกในการชำระเงินค่าน้ำ ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนบิลค้างชำระในแต่ละเดือน