งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2547

เรื่อง การสำรวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาในระดับกลาง และระดับต้นเกี่ยวกับ ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนองค์กร ไปสู่องค์กรสารสนเทศ (โดย งานวิเคราะห์วิจัยเชิงเทคนิค กวธ. )

  บทคัดย่อ

งานสำรวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาในระดับกลาง และระดับ ต้น

ทั้งหมดของ กปภ. ในปี 2547 จำนวน 1,023 คน เกี่ยวกับการดำเนินการของ กปภ. ที่มีผลกระทบต่อ สมรรถนะของตัวเอง จากการปรับเปลี่ยนองค์กร ไปสู่องค์กรเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ คือ 1. ประเมินความคิดเห็นในภาพรวมของผู้บังคับบัญชาในแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย ผอ.กองในสำนักงานใหญ่ , ผอ.กองของ สนง. ปปข. , ผจก. ประปา , หนง. ในสำนักงานใหญ่ หนง. ของ ปปข. และ หนง. ของสำนักงานประปา และ 2. นำข้อมูลที่สำรวจได้มาใช้วางแผนเพื่อกำหนดนโยบายให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรให้เป็นรูปแบบธุรกิจ

ผลการสำรวจ พบประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เช่น 1. ด้านการพัฒนาบุคลากรของ กปภ. ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากกลุ่ม ผอ.กองของ ปปข. ผจก.ป หนง. ของ ปปข. และสำนักงาน ประปา แต่ไม่ได้รับการตอบรับจากผู้บังคับบัญชา ของสำนักงานใหญ่ ซึ่งอาจมีประเด็นมาจากช่องทางการเข้าหาความรู้ที่มากกว่าของกลุ่มแรก 2. ด้านการจัดเตรียมผลตอบแทนให้กับตัวบุคคล ผู้บังคับบัญชาระดับกลางและระดับต้นทุกกลุ่มส่วนใหญ่เห็นว่า ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์พอใช้กับไม่ดี 3. ด้านการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม ส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับพอใช้กับไม่ดี ส่วนด้านการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง สิ่ง กระตุ้นต่างๆกับการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้น ทุกกลุ่มส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับ พอใช้กับไม่ดี

ผู้สำรวจมีข้อเสนอแนะต่อ กปภ. คือ การเปลี่ยนไปสู่องค์กรเทคโนโลยีสารสนเทศที่

ประสบความสำเร็จนั้น กปภ. จะต้องเปลี่ยนแปลงในส่วนที่พนักงานปฏิบัติอยู่ ด้วยการเฝ้าดูผลลัพธ์ ใน ระยะสั้น คือ 1. การส่งเสริมให้พนักงานมีความเหมาะสมกับกระบวนการและสภาพแวดล้อม ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 2. สนับสนุนหรือรองรับและดำรงรักษาพนักงานไว้ด้วยโครงสร้างองค์กรที่ถูกต้อง ความเป็น ผู้นำของผู้บริหาร และให้ความรู้ที่จำเป็นและทรัพยากรต่างๆ แก่พนักงาน และ 3. บริหาร จัดการสมรรถนะและทักษะต่างๆ ของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วน ในระยะยาว กปภ. ควรวางฐานองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นวิวัฒนาการของธุรกิจ ซึ่งต้องใช้องค์ประกอบของความกล้าหาญ และความมีวิสัยทัศน์ที่เต็มเปี่ยมของผู้นำ โดยมีเป้าหมายต่างๆ ที่เด่นชัดสัมผัสได้ รวมทั้งมีกระบวนการใหม่ต่างๆ อย่างครบครัน