งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2547

โครงการวิจัยเรื่อง ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ .

(โดยงานวิจัยเชิงเทคนิค กวธ.)

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่องระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ . มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1. จัดทำฐานข้อมูลของการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ . ทั้งหมดให้ได้มากที่สุด 2. ประเมินผลการใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติทั้งหมดที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปา ของ กปภ . และ 3. เพื่อใช้ผลลัพธ์จากเรื่องดังกล่าวในการวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดความเหมาะสม อย่างสอดคล้องทั้งประสิทธ์ผลและประสิทธิภาพในทุกด้าน วิธีวิจัยใช้การสำรวจข้อมูลภาคสนาม

ผลการวิจัย พบว่าวงจรชีวิตของระบบอัตโนมัติที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ . ขาดการบูรณาการในด้านต่างๆเช่น การกำหนดนโยบาย การวางแผน การจัดสรรงบ การออกแบบทางวิศวกรรมและการออกแบบทางการจัดทำสัญญาสำหรับ ระบบขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ รวมทั้งการควบคุมงานก่อสร้าง การจัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนการบำรุงรักษาระบบฯ บุคลากรผู้ใช้ระบบฯและ วัฒนธรรมขององค์กรกับเรื่องเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ทำให้การใช้งานระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ . ไม่ได้รับผลสำเร็จตามที่ต้องการ เนื่องจากว่ามีความหลากหลายทางด้านเทคโนโลยีในพื้นที่เดียวกัน ทำให้เกิดปัญหา การต่อเชื่อม ของระบบเดิม กับส่วนต่อเติมใหม่ หรือต้อง ยกเลิกระบบเดิมทิ้งเนื่องจากตกรุ่น ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ในระบบผลิตน้ำประปาได้

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า เมื่อ กปภ . เลือกการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติที่ใช้ระบบผลิตน้ำประปา มาแก้ปัญหาระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทำให้การทำงานสะดวกมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนแล้ว ควรมีกรอบสำหรับการบูรณาการ วงจรชีวิตของระบบฯ อย่างมีทิศทาง และมีความรอบคอบรัดกุมกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต และต้องให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่สามารถนำไปบูรณาการได้ในการดำเนินงานในอนาคตอย่างแท้จริง ไม่ว่า กปภ . จะดำเนินการเอง หรือ Outsourcing ก็ตาม