งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2547

เรื่อง การลดค่าใช้จ่ายในการล้างกรองด้วยการใช้สารแบบ Dual filter media ( แอนทราไซด์ + ทรายกรอง ) ของ กปภ. (โดยงานวิจัยเชิงเทคนิค กวธ.)

บทคัดย่อ  

โครงการวิจัยเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการล้างกรอง ด้วยการใช้สารกรองแบบ Dual filter media ( แอนทราไซด์ + ทรายกรอง ) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ประเมินการใช้สารกรองแบบ Dual filter media ของ กปภ.ที่ผ่านมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และ 2. นำข้อมูลที่สำรวจได้ มาใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบายให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องทั้งทางด้านวิศวกรรม และต้นทุนการผลิต วิธีวิจัย ใช้การสำรวจข้อมูลภาคสนาม การประปาเป้าหมายที่เคยใช้สารกรองดังกล่าว(วิจัยเชิงปริมาณ) และใช้เอกสารทางทฤษฎีเป็นข้อมูลอ้างอิง (วิจัยเชิงคุณภาพ)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประปาที่เคยใช้ และเลิกใช้วิธีนี้ ได้แก่ สถานีจ่ายน้ำเชียงแสน ป.แม่สาย สถานีจ่ายน้ำรากช้างขวัญ ป.พิจิตร ป.ปากท่อ ป.สวนผึ้ง สถานีจ่ายน้ำบ่อพลอย ป.เลาขวัญและ ป.สุรินทร์

2. ประปาที่ยังใช้วิธีนี้อยู่ ได้แก่ ป.พนมทวน ป.ปราณบุรีและ ป.ผักไห่

และยังพบว่าสาเหตุของการเลิกใช้เนื่องมาจาก องค์ประกอบทางวิศวกรรมของหม้อกรองไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ เป็นผลให้สารกรองรั่วไหลไปตามน้ำล้างกรองอย่างรวดเร็ว (ประตูน้ำล้างกรองควบคุมปริมาณการไหลของน้ำไม่ได้) ส่วนที่ยังใช้งานอยู่ ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงมากในการควบคุมสถานการณ์ดังกล่าว

นอกจากนั้นการใช้ Dual filter media ในห้องทดลอง มีการควบคุมการผันแปรสภาพแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและทางวิศวกรรมได้ในวงแคบ แต่ลักษณะการใช้งานในภาคสนามของ กปภ. มีตัวแปรอื่นๆ ของสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ และทางวิศวกรรมที่กว้างกว่ามาก ทำให้การใช้งาน Dual filter media ไม่ประสบความสำเร็จดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า วิธีนี้ไม่เหมาะสมกับการใช้งานในภาคสนามของ กปภ.