งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2547

เหตุการณ์ โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำที่มีต่อโครงการน้ำประปาดื่มได้ของ กปภ .

(ว่าจ้างคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัย)

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อโครงการน้ำประปาดื่มได้ของ กปภ . รวมทั้งปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานในอนาคต กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ใช้น้ำประปาดื่มได้ของ 20 สำนักงานประปา ประปาละ 20 ตัวอย่าง รวม 1,400 ตัวอย่าง

 

วิธีการศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนโดยแบบสอบถาม (Survey Research) และส่วนของการวิจัยคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้จัดการสำนักงานประปา (20 ตัวอย่าง ) และกลุ่มอนามัย , เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (20 ตัวอย่าง ) และกลุ่มผู้ใช้น้ำรายใหญ่ประเภทหน่วยงาน (20 ตัวอย่าง ) และกลุ่มผู้อำนวยการประปาเขต (5 ตัวอย่าง )

ผลการวิจัยพบประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เป็นต้น

1. ด้านคุณภาพน้ำประปา ประชาชนในพื้นที่ประกาศรับรองน้ำประปาดื่มได้แล้ว มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ป.ปากน้ำประแสร์ พึงพอใจต่ำสุดคือ ป.ลาดยาว ;

2. ด้านราคาน้ำประปา ประชาชนในพื้นที่ประกาศรับรองแล้ว มีความพึงพอใจสูงสุดคือ

ป.บ้านฉาง พึงพอใจต่ำสุดคือ ป.ท่าตะโก ;

3. ด้านการให้บริการ ประชาชนในพื้นที่ประกาศรับรองแล้ว มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ป.ปากน้ำ

ประแสร์ พึงพอใจต่ำสุดคือ ป.ลาดยาว ฯลฯ

ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อน้ำประปาดื่มได้คือ การยืนยันมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้โดยองค์กร และสถาบันของรัฐที่มีความน่าเชื่อถือ ประสบการณ์ตรงที่ประชาชนมีต่อลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาดื่มได้ด้านรส กลิ่น สี รวมทั้งทัศนคติ และความเชื่อเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาว เป็นต้น