งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2547

เรื่อง " ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างระบบประปาบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง " (ว่าจ้าง สถาบันวิจัยฯ ม.ธรรมศาสตร์ วิจัย)

  บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการก่อสร้างระบบประปาบน เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย บ้านพักอาศัย จำนวน 146 ครัวเรือน และธุรกิจ ได้แก่ รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร จำนวน 64 แห่ง รวมทั้งสองประเภท จำนวน 210 หลังคาเรือน ซึ่งล้วนตั้งอยู่บนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

ผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างระบบประปาในชุมชนบนเกาะเสม็ด โดยให้เหตุผลว่า น้ำประปามีประโยชน์ต่อชุมชนบนเกาะเสม็ดมาก และช่วยให้ไม่มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ำ และการใช้น้ำที่ไม่สะอาด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อว่า หากมีโครงการก่อสร้างดังกล่าว พวกตนจะไม่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น ด้านคุณภาพอากาศ เสียงที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง คุณภาพน้ำทะเล การประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรก่อสร้างระบบประปาบนเกาะเสม็ดโดยเร็วที่สุด และในกรณีมีการจำหน่ายน้ำประปาบนเกาะเสม็ดโดย กปภ. แล้ว ไม่ควรมีเงื่อนไขว่า ถ้าหากประชาชนบนเกาะไม่เสียค่าเช่าที่ดินให้กรมธนารักษ์แล้ว กปภ. จะไม่จำหน่ายน้ำให้ นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนบนเกาะเสม็ดทราบ ก่อนดำเนินการก่อสร้าง