งานวิจัยและบทคัดย่อปี 2546

เรื่อง โครงการสำรวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า ของสำนักงานใหญ่ กปภ. (โดยงานวิจัยเชิงเทคนิค กวจ.)

  บทคัดย่อ

โครงการการสำรวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักงานใหญ่ กปภ.มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สำรวจรวบรวม ตรวจสอบข้อมูล และ จัดทำฐานข้อมูล อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดที่มีไว้ใช้ใน สำนักงานใหญ่ กปภ. ใน ปีงบประมาณ 2546 และ 2. เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติในการควบคุม การใช้พลังงานไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย วิธีวิจัยทำโดยการสำรวจสืบค้นข้อมูลของรายการอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาดกิโลวัตต์ จำนวนอุปกรณ์ผลรวมของอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละหน่วยงานทุกๆอาคารของสำนักงานใหญ่ของ กปภ.

ผลการสำรวจ พบว่า สำนักงานใหญ่ของ กปภ. ยังสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อีกหลายวิธี ทั้งนี้ผู้วิจัยขอเสนอแนะให้ กปภ. ดำเนินการต่างๆเหล่านี้ เป็นต้น คือ 1.ตั้ง Mode Power Save ของการใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานนานเกินกว่า 5 นาที 2. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 3.ปิดไฟในช่วงเวลา 12.00 น. – 13.00น. หรือในจุดที่ไม่จำเป็น 4. ลดการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว ที่ไม่ก่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์โดยรวม และ 5. ให้มีการตรวจสอบควบคุมการใช้เครื่องไฟฟ้าภายหลังเวลาทำการและในวันหยุด พร้อมกับรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ